Tüzük PDF Yazdır e-Posta
ABF tarafından yazıldı.   

ALEVİ BEKTAŞİ KURULUŞLARI FEDERASYONU
TÜZÜĞÜ

l. BÖLÜM
GENEL ESASLAR

MADDE 1: KURULUŞ

A.  FEDERASYONUN ADI: ALEVİ-BEKTAŞİ KURULUŞLARI FEDERASYONU’dur.      
B.  KISA ADI: ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU’dur.(ABF)
C.  MERKEZİ: ANKARA’dadır.

MADDE 2: FEDERASYONUN AMACI

ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜR VE ÖĞRETİSİNİN ARAŞTIRILMASI, YAŞATILMASI VE TANITILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPMAK,

BU DOĞRULTUDA ALEVİ BEKTAŞİ KURULUŞLARI ARASINDA EŞGÜDÜM VE DAYANIŞMAYI SAĞLAMAKTIR.

MADDE 3: FEDERASYONUN YAPACAĞI İŞLER

Federasyon amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

1.Alevi-Bektaşi kültür ve öğretisinin tanınması, kendisini gerçekleştirmesi, özgürce ifade edilebilmesi ve hukuksal güvence altına alınması için çalışmalar yapar.

2.Alevi-Bektaşi kültür ve öğretisinin gereksinimlerinin karşılanması ve sorunların giderilmesi için resmi merciler nezdinde girişimlerde bulunur.

3.Alevi-Bektaşi kültür ve öğretisinde önemli olan yer ve gün ve Ulular (Hacı Bektaş Veli – Pir Sultan Abdal – Yunus Emre – Abdal Musa vb. gibi ) için etkinlikler düzenler yapılmakta olan anma ve kutlama etkinliklerinin ortaklaşa yapılması doğrultusunda girişimlerde bulunur.

4.Alevi-Bektaşi kültür ve öğretisinin sorunlarının demokrasi ve laiklik ilkeleri temelinde çözüleceği gerçeğinden hareketle demokratik ve laik bir Türkiye’nin oluşturulması için kültürel ve bilimsel çalışmalar yürütür. Cem ve Kültür evleri açar, yapar, yaptırır. Açılmasına katkıda bulunur.

5.Alevi-Bektaşi kültür ve öğretisine yönelik karalamacı, yok saymacı davranış ve tutumlara karşı kamuoyu oluşturur.

6.Bilim, sanata ve kültüre sahip çıkarak doğayı ve çevreyi koruma konusunda titiz çalışmalar yürütür, bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar, Alevi-Bektaşi Bilim ve Sanat Enstitüsü ve Araştırma Merkezleri kurar.

7.Alevi kültür ve öğretisinin araştırılması, bilimsel olarak anlatılması ve yapılan çalışmaların kamuoyunda tanıtılması ve açıklanması için ulusal uluslar arası bilimsel toplantılar düzenler, sonuçlarını açıklar.

8.İnsan emeğinin en yüce değer olduğu gerçeğinden hareketle; insanın insanı sömürmediği, baskı ve zulmün ortadan kalktığı, insanca ve yaşanılır bir Türkiye ve dünya için kültürel çalışmalar yürütür.

9.Amacı doğrultusunda, konferans, seminer, panel, sempozyum, semah, müzik, saz, tiyatro, halk oyunları, eğitim ile ilgili çalışmalar, araştırma ve her türlü gezi, toplantı, temsil, sergi, fuar, festival gibi diğer gösteri ve etkinlikleri düzenler, yapar, yaptırır. Ayrıca amacı doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar yapar, yarışmalar düzenler ve ödüller verir.

10.Amacı doğrultusunda çalışmalar yapabilmek için üye dernekleri dışında veya üye derneklerinden çeşitli komisyonlar oluşturur.

11.Federasyon amaçları doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal alır, satar, kiralar ve kiraya verir. Bu malların üzerinde her türlü hakları koydurup, işletebilir ve inşaat yaptırır.

12.Amaçlarını gerçekleştirmek için ticari işletme ve vakıf kurar, kurulmuş olanlarla ortak olur. Ancak hâsıl olan kâr payından üyelerine pay dağıtmaz, elde edilen kâr tüzük amaçlarına uygun olarak kullanılır.

13.Yardım toplama yasası ve ilgili yasal düzenlemelerin hükümleriyle bu tüzüğe uygun olarak yardım, bağış alır ve şartlı, şartsız vasiyetleri kabul eder.

14. Genel Kurulca kabul edilecek yönerge doğrultusunda bağlı derneklere yardımda bulunur.

15. Amaçları doğrultusunda konfederasyon kurar, yurtiçi ve yurtdışındaki Konfederasyonlara üye olur.

16- Federasyon, yüksek öğrenim gören öğrencilere ve amacı doğrultusunda araştırma yapan araştırmacılara bütçe olanakları içinde ve genel yönetim kurulu kararı ile karşılıksız burs verir.

MADDE-4 FEDERASYONUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Federasyon çalışmalarını aşağıdaki temel ilkeleri gözeterek yürütür.

1.Alevi Bektaşi Kuruluşları Federasyonu demokratik bir kuruluştur. Hiçbir siyasi parti örgüt, hareket ve ideolojik yapılanmaya bağlı değildir. Kendi amaçları ve ilkeleri doğrultusunda bağımsızdır.

2.Hukukun evrensel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere bağlıdır. Bu ilkeleri her koşulda savunur.

3.Çalışmaları yürütürken iş ve eylem birlikteliği yapacağı kişi, kurum ve kuruluşların Alevi kültür ve öğretisini tanımasını önemser.

4.Yetmişiki milleti bir tutarak, tüm insanların eşitliğini ve kardeşliğini savunur. Çalışmalarını ırk, dil, inanç, cinsiyet ve siyasal görüş ayrımı gözetmeden sürdürür. Her türlü ayrımcılığa (etnik inançsal sosyolojik, cinsel, coğrafi) karşıdır.

5.Atatürk Devrimlerinin, Cumhuriyetin, laikliğin ve demokrasinin savunucusudur.

MADDE-5: FEDERASYON ÜYELİĞİ

A. ÜYELİK: Federasyonun amacını benimseyen Dernekler Yasası ve Medeni Yasanın  aradığı koşulları  taşıyan kuruluşlar federasyona üye olabilirler.

Genel Yönetim Kurulu kendisine yapılan üyelik başvurusunu 30 gün içinde sonuçlandırır.

B- ÜYELİK ÖDENTİSİ: Üyelik ödentisi yıllık her delege için 100,00-YTL’dir.

Üyelik ödentisi ödenmeyen delegelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

C- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: Federasyon amaç ve ilkelerine aykırı davranışta bulunan dernek disiplin kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Karara karşı Derneğin Genel Kurul’a başvuru hakkı vardır. Genel Kurul kararı kesindir.

D- ÜYELİKTEN AYRILMA: Federasyona üye dernekler, Genel Yönetim Kuruluna yaptıkları yazılı istifa başvurusu ile üyelikten ayrılabilirler.

II. BÖLÜM

ORGANLAR

MADDE 6: FEDERASYON ORGANLARI

Federasyon organları şunlardır:

a- GENEL KURUL
b- GENEL YÖNETİM KURULU
c- DENETLEME KURULU
d- DİSİPLİN KURULU

MADDE 7: GENEL KURUL

A.OLUŞUM  ŞEKLİ

Genel Kurul Federasyonun en yetkili organıdır.

Genel Kurul;

a) Her üye derneğin Genel Başkanı
b) Her üye dernekten 2 delege
c) Bini aşmak koşulu ile her bin üye karşılığı üye derneklerden seçilen birer delege ve
d) Doğal delegelerden

oluşur.

Federasyonun Genel Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri, doğal delegelerdir.

Genel Kurul 2 yılda bir Mayıs ayında toplanır

B. TOPLANTI YERİ

Genel Kurul Federasyon merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Olağanüstü Toplantı:

Genel Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yada delegelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu veya delegelerin beşte birinin yazılı isteğine rağmen Genel Kurul 30 gün içinde toplantıya çağrılmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu Toplantıya çağırmakla görevlendirir.

C. GENEL KURULA ÇAĞRI YÖNTEMİ

Yönetim Kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç   altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler  ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

D. TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ VE YETER SAYI

Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve federasyon delegesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.  

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcı ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve delege listesindeki isimlerin karşısını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğini sağlamak divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır ve oyunu kendi kullanmak zorundadır.

E- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Federasyon Genel Kurulunda yalnız gündemde yer alan konular görüşülür.

Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Bu işlem gündem bilgiye sunulup çalışmalara geçilmeden önce gerçekleştirilir.

F - KARAR ALMA VE OY VERME YÖNTEMİ

Tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararları, toplantıya katılan delegelerin 2/3’un oy çokluğu ile alınır. Diğer kararlar, katılan delegelerin salt çoğunluk oyu ile alınır.

Eşitlik durumunda yeni oylama yapılır.
 
Federasyon organlarının seçimi gizli oy, açık sayım-döküm yöntemi ile yapılır.

G – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda belirtilen işler genel kurul tarafından görüşülerek karara bağlanır:

a) Federasyon organlarını seçmek (Genel Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu)
b) Federasyon Tüzüğünü değiştirmek
c) Federasyon Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, değerlendirmek, raporlar hakkında karar vermek,
d) Bütçe ve kadro çizelgelerini değerlendirmek, hakkında karar vermek,
e) Federasyona gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması ve üzerinde ayni haklar kurulması ve kaldırılması, bağış kabul edilmesi bağışlamada bulunması veya devredilmeleri hususlarında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
f) Federasyondan çıkarılan üye derneklerin ve yöneticilerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak
g) Federasyon feshine ve feshi durumunda mal varlığının hangi kuruluşa devredileceğine  karar vermek.
h) Federasyonun Uluslararası  faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar almak ve  bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek.
i) Federasyonun Ulusal ve Uluslararası  Konfederasyon kurmasına, kurulmuş konfederasyonlara katılmasına veya ayrılması konularında karar almak ve bu konuda genel yönetim kuruluna yetki vermek
j) Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açılması ve kapatılması için genel yönetim kuruluna yetki vermek.
k) Dernekler yasasında genel kurul tarafından yapılması gerektiği belirtilen konularla tüzükte belirtilen diğer görevleri yapmak.
 
MADDE 8: GENEL YÖNETİM KURULU

A.OLUŞUMU

Genel Yönetim Kurulu Federasyonun yürütme organıdır.

Federasyon Genel Kurulu tarafından, delegeler arasından seçilen 17 asıl ve 17 yedek üyeden oluşur.

B. GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Federasyonun amacını gerektirdiği çalışmaları yapmak, Federasyon çalışma programını, tüzük hükümlerini ve genel kurul kararlarını uygulamak.
b) Federasyonun bütçesini uygulamak yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek
c) Federasyon Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.
e) Federasyona başvuran derneklerin, üyeliğine veya reddine karar vermek.
f) Federasyonun çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.
g) Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler kurmak ve kaldırmak, Federasyon işlerini yürütmek üzere üye derneklere veya derneklerin üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek
h) Federasyon iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon, kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.
I) Üye derneklerin Genel Kuruluna katılmak.
i) Yasadan, Federasyon Tüzüğünden ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak.
j) Gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

C.GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI

Genel Yönetim Kurulu her ay önceden kararlaştırılan gün, yer ve saatte çağrısız olarak toplanır.

Genel Başkan Genel yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca en az üç üyenin istemi ile de Genel yönetim kurulu olağanüstü olarak toplanır.

Görüşme gündemini Genel Sekreter hazırlar. Ancak iki üyenin görüşülmesini istediği hususlar da gündeme alınır.

Toplantıya başkanın yokluğunda ise Genel Sekreter başkanlık eder.

Genel Yönetim Kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır.

Kararlar salt çoğunlukla alınır.

MADDE 9: MERKEZ YÜRÜTME KURULU

Merkez Yürütme Kurulu  dokuz üyeden oluşur.

Genel yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasından genel başkan, genel sekreter, genel sayman, örgütlenme sekreteri, eğitim ve bilim sekreteri ile basın yayın ve inanç-kültür sorumlusu olmak üzere  iki genel başkan yardımcısını ve iki Merkez Yürütme Kurulu üyesini gizli oyla seçer.

MADDE 10: ORTAK HÜKÜM

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya bir yılda altı kez toplantıya katılmayan üye görevden çekilmiş sayılır. Genel yönetim kurulu üyeliği için çekilmiş sayılan üyenin yerine sırasıyla otuz gün içinde yedek üye çağrılır.

Merkez yürütme kurulu üyeliği boşaldığında ilk genel yönetim kurulu toplantısında çekilmiş sayılan üyenin yerine genel yönetim kurulu  üyeleri içinden, merkez yürütme kurulu üyesi seçilir.

MADDE 11: GENEL BAŞKAN

Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu adına Federasyonu temsil eder. 

Genel Yönetim Kurulu’na ve Merkez Yürütme Kurulu’na başkanlık eder,  gerektiğinde Federasyon adına demeç verir.

Genel Başkanın yokluğunda, Genel Sekreter Genel Başkanın görevini yapar ve yetkilerini kullanır.

MADDE 12: GENEL SEKRETER

Genel Sekreter, Federasyonun bütün işlerinin yürütülmesi ve eşgüdümü sağlar.

MADDE 13: GENEL SAYMAN

Genel Sayman, Federasyonun genel  mali politikası konusunda projeler geliştirir, mali işlerini yürütür ve hesapların tutulmasını sağlar.

MADDE 14: ÖRGÜTLENME SEKRETERİ

Örgütlenme Sekreteri Federasyonun örgütlenmesini ve Demokratik Kitle Örgütleri ile ilişkilerini sağlar.

MADDE 15: EĞİTİM VE BİLİM SEKRETERİ

Eğitim ve Bilim Sekreteri Federasyonun Eğitim ve Bilimsel çalışmalarını yürütür.

MADDE 16: GENEL BAŞKAN YARDIMCILIKLARI

A-Basın-Yayın Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı: Federasyonun basın-yayın işlerini yürütür.

B-İnanç ve Kültür Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı: Federasyonun inanç ve kültür alanlarındaki çalışmalarını yürütür.

MADDE 17: DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ

Denetleme Kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilir.

Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulu’nca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamalarını denetler.

Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır.

Federasyon hesaplarını ve ilgili defterlerini inceler, görülen eksikler için Genel Yönetim Kurulunu uyarır.

Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar.

Federasyon tüm çalışmalarının tüzük, Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığını inceler ve gerekli uyarıları yapar.

Koşulları doğmuşsa Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

MADDE 18: DİSİPLİN KURULU

A- Genel Kurulca seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Federasyon amacına aykırı davranışlarda bulunan üye dernekler, Federasyon yöneticileri hakkında disiplin cezaları verir. Disiplin Kurulu Genel Kurulu’nun çıkaracağı Disiplin Yönetmeliğine göre çalışır.

Disiplin kurulunun verdiği üyelikten kesin çıkarma kararına karşı genel kurulda itiraz edilebilir. Genel kurulun verdiği karar kesindir.
 
B- DİSİPLİN SUÇLARI

a) Üye kuruluşun ve  federasyon organlarındaki görevlilerin  federasyon amaçlarına ve ilkelerine aykırı davranışta bulunmaları,

b) Federasyon çalışmalarını ihmal etmek veya kasıtlı olarak engellemek.

C- DİSİPLİN CEZALARI

a) Uyarı,

b) Kınama,

c) Üyelikten kesin çıkarma

MADDE 19: DANIŞMA KURULU

Federasyonun danışma kurulu genel yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve bağlı derneklerin başkanları ve federasyonun eski genel başkanları ve genel sekreterlerinden oluşur. Genel yönetim kurulu gerekli gördüğünde bilim adamı, inanç önderleri yazar ve uzmanları da çağırır.

Danışma kurulu dört ayda bir veya yönetim kurulu gerekli gördüğünde toplanır.


II.BÖLÜM
MALİ KONULAR

MADDE 20: GELİRLER VE MALLAR

Federasyonun gelirleri, üyelik ödentileri, bağışlar ve Dernekler Yasasında belirtilen diğer gelirlerdir. Amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için Federasyon taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

MADDE 21: BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER

Federasyona borç yükleyen tüm işlemlerde federasyonun genel saymanı ile genel başkanı veya genel sekreterinden birisinin imzasının bulunması zorunludur.

MADDE 22: MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ

Federasyonun  gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır ve giderler de belgelendirilir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri beş yıl  saklanır.

Federasyon paraları Federasyon adına bir bankada açılacak hesapta saklanır. Federasyon  kasasında asgari erginler için ücretin brüt üç katından fazla para  bulundurulamaz.

Üye dernek ödentileri dernekler tarafından toplanır ve Federasyon Genel merkezine iletilir.

MADDE 23: ÜCRETLER VE DİĞER ÖDEMELER

Federasyonda ücretli olarak çalışanların ücretleri bütçe olanakları ölçüsünde ve kadro çizelgelerinde gösterildiği biçimi ile  genel yönetim kurulunca belirlenir.

Duruma göre kamu görevlisi olmayan federasyon yönetim kuruluna veya bazı kurul üyelerine ücret verilebilir.
 
Verilecek ücret her türlü ödenek, yolluk, ikramiye ve tazminatlar genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde genel yönetim kurulunca belirlenir.

MADDE 24: YARDIM VE İŞBİRLİĞİ
 
Federasyon tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzeri amaçlı kuruluşlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alır ve bunlara maddi yardımda bulunur.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

IV. BÖLÜM

YURTDIŞI İLİŞKİLERİ

MADDE 25: ULUSLARARASI FAALİYET

Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası  faaliyette ve işbirliğinde bulunur, yurtdışında temsilcilik açar, üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş üst kuruluşlara katılabilir, ayrılabilir.

MADDE 26: YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA

Federasyon, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak koşulu ile yurtdışındaki kişi,  kurum  ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alır.

V.BÖLÜM

DİĞER KONULAR

MADDE 27: PLATFORM
 
Federasyon, diğer vakıf, sendika ve benzeri  kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere genel yönetim kurulu kararı ile platform oluşturur, bir platforma katılabilir, ayrılabilir.

MADDE 28:İÇ DENETİM

Federasyonda iç denetim esastır.

Diğer organlarca denetim yapılması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulunun istemesi halinde, her türlü bilgi belge ve kayıtlar federasyon yetkilileri  tarafından incelemeye sunulur. Ancak, hiçbir belge ve kayıt federasyon dışına çıkarılamaz.

MADDE 29: FEDERASYONUN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ

Federasyonun  feshine Federasyon Genel Kurulu karar verir.

İlk toplantıda, tüzüğe göre Genel Kurula Katılma hakkı olan delegelerin en az 2/3’ nün toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci toplantıya katılan delege sayısı Federasyonun Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olmamak koşuluyla, fesih konusunu görüşebilir.

Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Federasyonun feshine karar veren Genel Kurul, Federasyon mallarının tasfiyesi için bir Tasfiye kurulu seçer. Genel  kurul, Federasyon mallarının, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder.

Feshe karar veren genel kurul mal varlığının hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir.

MADDE 30: FEDERASYON TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ

Federasyon tüzüğü Genel Yönetim Kurulu’nun ya da Genel Kurula katılan delegelerin beşte birinin yazılı teklifi ile, Genel Kurul’a katılan delegelerin üçte iki kabul oyu ile değiştirir.

MADDE 31: KAYIT VE DEFTERLER

Federasyon Genel Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen defterleri tutar.

A) Üye Kayıt Defteri: üye derneklerin bilgileri, Federasyona giriş tarihleri, verecekleri aidat miktarları bu deftere yazılır.
B) Karar Defteri: Genel Yönetim Kurullarınca tutulacak bu defterlere kararlar, tarih ve numara sırasıyla yazılır ve Genel Yönetim Kurulu üyelerce imzalanır.
C) Gelen ve Giden  Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar bu defterlere tarih ve numara sırasıyla yazılır.
D) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Her yılın bütçe ve kesin hesap cetvelleri bu deftere işlenir.
E) Gelir ve Gider Defteri:
F) Alındı Belgesi Kayıt Defteri:
G) Demirbaş Defteri.

MADDE 32: HAKKINDA HÜKÜM BULUMAYAN KONULAR

Federasyon tüzüğünde düzenlenmeyen konularda Medeni Yasa, Dernekler Yasası ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir.

GEÇİÇİ MADDE 1:Federasyon, üçüncü olağan genel kurulu 2008 yılı Mayıs ayı içinde toplanacaktır.

GEÇİÇİ MADDE  2: Üyelik ödentisi ile ilgili tüzüğün 5. maddesi (B) bendi  1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerlidir.


Selahattin ÖZEL  Fevzi GÜMÜŞ   Attila ERDEN


Ali KENANOĞLU   Mehmet UZUNER  Hüseyin YILDIRIM


Servet DEMİR   Turan ESER  Tekin ÖZDİL


Ercan GEÇMEZ   Kelime ATA          Kazım GENÇ


Kamil ATEŞOĞULLARI Abbas TAN   Ergül ŞANLI


Muhterem AKTAŞ   Neşe CEYHAN

 

.